Code nhân bản (duplicate) trang, bài viết

Để nhân bản (duplicate) 1 trang trong wordpress, bạn có thể dùng đoạn copy đoạn code sau và vào Giao diện=> Chỉnh sửa giao diện=>  dán vào File Functions.php

*/

* Function for post duplication. Dups appear as drafts. User is redirected to the edit screen

*/

function rd_duplicate_post_as_draft(){

 global $wpdb;

 if (! ( isset( $_GET['post']) || isset( $_POST['post']) || ( isset($_REQUEST['action']) && 'rd_duplicate_post_as_draft' == $_REQUEST['action'] ) ) ) {

  wp_die('No post to duplicate has been supplied!');

 }

 /*

 * Nonce verification

 */

 if ( !isset( $_GET['duplicate_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( $_GET['duplicate_nonce'], basename( __FILE__ ) ) )

  return;

 

 /*

 * get the original post id

 */

 $post_id = (isset($_GET['post']) ? absint( $_GET['post'] ) : absint( $_POST['post'] ) );

 /*

 * and all the original post data then

 */

 $post = get_post( $post_id );

 /*

 * if you don't want current user to be the new post author,

 * then change next couple of lines to this: $new_post_author = $post->post_author;

 */

 $current_user = wp_get_current_user();

 $new_post_author = $current_user->ID;

 /*

 * if post data exists, create the post duplicate

 */

 if (isset( $post ) && $post != null) {

  /*

  * new post data array

  */

  $args = array(

   'comment_status' => $post->comment_status,

   'ping_status'  => $post->ping_status,

   'post_author'  => $new_post_author,

   'post_content'  => $post->post_content,

   'post_excerpt'  => $post->post_excerpt,

   'post_name'   => $post->post_name,

   'post_parent'  => $post->post_parent,

   'post_password' => $post->post_password,

   'post_status'  => 'draft',

   'post_title'   => $post->post_title,

   'post_type'   => $post->post_type,

   'to_ping'    => $post->to_ping,

   'menu_order'   => $post->menu_order

  );

  /*

  * insert the post by wp_insert_post() function

  */

  $new_post_id = wp_insert_post( $args );

  /*

  * get all current post terms ad set them to the new post draft

  */

  $taxonomies = get_object_taxonomies($post->post_type); // returns array of taxonomy names for post type, ex array("category", "post_tag");

  foreach ($taxonomies as $taxonomy) {

   $post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array('fields' => 'slugs'));

   wp_set_object_terms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false);

  }

  /*

  * duplicate all post meta just in two SQL queries

  */

  $post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id");

  if (count($post_meta_infos)!=0) {

   $sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ";

   foreach ($post_meta_infos as $meta_info) {

    $meta_key = $meta_info->meta_key;

    if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue;

    $meta_value = addslashes($meta_info->meta_value);

    $sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'";

   }

   $sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel);

   $wpdb->query($sql_query);

  }

  /*

  * finally, redirect to the edit post screen for the new draft

  */

  wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) );

  exit;

 } else {

  wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id);

 }

}

add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' );

/*

* Add the duplicate link to action list for post_row_actions

*/

function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) {

 if (current_user_can('edit_posts')) {

  $actions['duplicate'] = '<a href="' . wp_nonce_url('admin.php?action=rd_duplicate_post_as_draft&post=' . $post->ID, basename(__FILE__), 'duplicate_nonce' ) . '" title="Duplicate this item" rel="permalink">Duplicate</a>';

 }

 return $actions;

}

add_filter( 'page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 );

Trong trường hợp bạn muốn nhân bản bài viết thì hãy thay dòng code cuối bằng dòng code sau đây:

add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 );

Tiếp theo, bạn chỉ việc chuyển đến mục All Pages hoặc All Posts là bạn đã thấy được nút Duplicate.

Khi nhấn vào nút này thì WordPress sẽ tự động tạo một bản sao của bài viết hoặc trang.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu link dowload lỗi, vui lòng email đến khanhduc2020@gmail.com chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.