Tổng hợp các đoạn code thường hay sử dụng

Các đoạn code thường hay sử dụng trong thiết kế website wordpress

1.Cài đặt trình soạn thảo cổ điển cho WordPress

Chèn đoạn code sau đây vào file functions.php của theme (hoặc child theme) mà bạn đang sử dụng.

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false', 10);
add_filter('use_block_editor_for_post_type', '__return_false', 10);

2.Khôi phục Classic Widgets Editor cho website WordPress

Nếu bạn không muốn cài plugin, hãy chèn đoạn code sau đây vào file functions.php của theme (hoặc child theme) mà bạn đang sử dụng.

add_filter( 'gutenberg_use_widgets_block_editor', '__return_false' );
add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_false' );

3.Code đếm lượt xem bài viết

Mở file functions.php (Appearance => Theme Editor => Theme đang dùng =>functions.php) chèn đoạn code sau:

function getPostViews($postID, $is_single = true){
global $post;
if(!$postID) $postID = $post->ID;
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if(!$is_single){
return '<span class="svl_show_count_only">'.$count.' Lượt xem</span>';
}
$nonce = wp_create_nonce('devvn_count_post');
if($count == "0"){
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, '0');
return '<span class="svl_post_view_count" data-id="'.$postID.'" data-nonce="'.$nonce.'">0 Lượt xem</span>';
}
return '<span class="svl_post_view_count" data-id="'.$postID.'" data-nonce="'.$nonce.'">'.$count.' Lượt xem</span>';
}
function setPostViews($postID) {
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count == "0" || empty($count) || !isset($count)){
add_post_meta($postID, $count_key, 1);
update_post_meta($postID, $count_key, 1);
}else{
$count++;
update_post_meta($postID, $count_key, $count);
}
}
add_action( 'wp_ajax_svl-ajax-counter', 'svl_ajax_callback' );
add_action( 'wp_ajax_nopriv_svl-ajax-counter', 'svl_ajax_callback' );
function svl_ajax_callback() {
if ( !wp_verify_nonce( $_REQUEST['nonce'], "devvn_count_post")) {
exit();
}
$count = 0;
if ( isset( $_GET['p'] ) ) {
global $post;
$postID = intval($_GET['p']);
$post = get_post( $postID );
if($post && !empty($post) && !is_wp_error($post)){
setPostViews($post->ID);
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
}
}
die($count.' Lượt xem');
}
add_action( 'wp_footer', 'svl_ajax_script', PHP_INT_MAX );
function svl_ajax_script() {
if(!is_single()) return;
?>
<script>
(function($){
$(document).ready( function() {
$('.svl_post_view_count').each( function( i ) {
var $id = $(this).data('id');
var $nonce = $(this).data('nonce');
var t = this;
$.get('<?php echo admin_url( 'admin-ajax.php' ); ?>?action=svl-ajax-counter&nonce='+$nonce+'&p='+$id, function( html ) {
$(t).html( html );
});
});
});
})(jQuery);
</script>
<?php
}

Chèn đoạn code sau vào trong file single.php (đếm trong post) hoặc page.php (đếm trong page) mà bạn muốn hiển thị và đếm lượt xem. (Nên chèn nó trong vòng lặp while ( have_posts() ) : the_post() trước dòng endwhile;)

<span class=“count-views”><?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?> </span>

Bạn cũng có thể viết CSS cho class=”count-views”  để hiển thị đẹp hơn.

4. Xóa bài viết trong WordPress và cả những ảnh đính kèm

Chèn code vào file function.php (Đoạn code này chỉ xóa được những bài mà up hình từ dưới lên, còn những hình đã up lên trước đó không xóa được)

// Xóa bài viết sẽ xóa luôn hình ảnh đính kèm
add_action( 'before_delete_post', 'delete_all_attached_media' );
function delete_all_attached_media( $post_id ) {
if( get_post_type($post_id) == "post" ) {
$attachments = get_attached_media( '', $post_id );
foreach ($attachments as $attachment) {
wp_delete_attachment( $attachment->ID, 'true' );
}
}
}

5. Thay đổi font phần trăm thành px

Dán đoạn code bên dưới vào file functions.php child theme

if (! function_exists ('themeflatsome_text_sizes')) {
  function themeflatsome_text_sizes ($ initArray) {
    $ initArray ['fontsize_formats'] = "9px 10px 12px 13px 14px 16px 17px 18px 19px 20px 21px 24px 28px 32px 36px";
    trả về $ initArray;
  }
  add_filter ('tiny_mce_before_init', 'themeflatsome_text_sizes', 99);
}

6. Mở khóa chức năng thêm mới giao diện, plugin

Khi trang quản trị bị khóa chức năng thêm mới plugin, giao diện như hình dưới

thêm mới plugin
Chức năng thêm mới plugin đang bị khóa

Bạn cần vào hosting tìm đến file config.php dán đoạn code sau vào và lưu lại.

define('DISALLOW_FILE_EDIT', false);
define('DISALLOW_FILE_MODS', false);
thêm mới plugin
Dán code vào file config.php

Quay trở lại trang quản trị load lại trang là xong nhe!

Nếu link dowload lỗi, vui lòng email đến khanhduc2020@gmail.com chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.